اردوها

اردوی علمی – آموزشی پژوهشسرای امیرکبیر

 

اردوی تفریحی شهربازی ارم سبز

 

 

اردوی علمی – آموزشی باغ علم کودک واقع در باغ کتاب تهران