فعالیت های دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

 

 

انتخاب سفیران سلامت مدرسه