فعالیت های فوق برنامه

کلاس رباتیک

 

کلاس های نقاشی، خلاقیت و حل مساله و بازی و ریاضی

 

 

کلاس ورزش در سالن ورزشی رازی و اتاق بازی مدرسه