فعالیت های کلاسی دانش آموزان

دانش آموزان پایه اول یک و دو

 

دانش آموزان پایه دوم یک و دو

 

دانش آموزان پایه سوم و چهارم

 

دانش آموزان پایه پنجم یک و دو

 

دانش آموزان پایه چهارم و ساخت وسایل آموزشی ریاضی

 

اهدای جوایز به پایه چهارم جهت ساخت روزنامه دیواری آشنایی با استانهای ایران

 

کار با چینه دانش آموزان پایه اول 

 

کلاس ریاضی پایه دوم

 

کلاس علوم پای دوم

 

 

  دست ورزی پایه پیش دبستان