صفحه اصلی

آموزش رباتیک

برای اولین بار در منطقه 3

با حضور آقای مهندس سراج

از چهره های برتر و صاحب نام رباتیک کشور 

و

صاحب تالیفات متعدد